ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ വേറെ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോഴാ മനസ്സിലായെ... നമ്മൾ എല്ലാവരുമായും ഫെഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ല്ലേ? എന്റെ മാസ്റ്റഡോൺ.ഹോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോഴും ആ കുത്തൊഴുക്ക് ഉണ്ട്. മുഴുവൻ NSFW കണ്ടൻറ്സ് ആന്നെ...

@cyriac ഇവിടെ എന്തോ ഫിൽറ്ററിങ്ങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു.

@syam @cyriac We have some filtering. But federated timeline is not same for all instances. It depends on who aana.site members follow. For instance if @syam is following an account from another instance, all the public posts from that person will appear in aana.site's federated timeline for all the members in the aana.site

@tachyons ഞാനൊന്നു രണ്ടു ഫെഡറേഷൻ റിലേകളും ചേർത്തിരുന്നു. അതിൽ കുറെയെല്ലാം മയ്യത്തായെന്നു തോന്നുന്നു. പിന്നെ റിലേകളിൽ നിന്ന് വന്നതിൽ ഒരുപാട് NSFW കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നതു കൊണ്ട് ആ പരിപാടിയോട് അത്ര താല്പര്യമില്ല.

പ്രത്യേകിച്ചു കാരണമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ടൈംലൈനിലും ഫെഡറേറ്റഡ് ടൈംലൈനിലും ഞാൻ നോക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്നും അറിയാറില്ല.

ഒന്നൂടെ നോക്കട്ടെ.

@syam @cyriac

@sajith @syam @cyriac ഫെഡെറേഷൻ റിലേയൊന്നും വേണ്ട, അത്യാവശ്യം ആക്റ്റിവിറ്റി അവിടുണ്ട്. തൽക്കാലം മലയാളം കമ്മ്യൂണിറ്റി യായി തുടരാം

Follow

@tachyons ഫെഡറേറ്റഡ് ടൈംലൈൻ കാണുമ്പോൾ എനിക്കിതാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്:

listen-tome.com/wasted-hours/

@syam @cyriac

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.